Physics

 

K-Kaimal-Kumar-(Phy)
K. Kaimal Kumar
MSc

Shruthi-S-Bhandary-(Phy)
Shruthi S
MSc
Deepika-Shetty-(Phy)
Deepika Shetty
MSc
Karthik-Upparna

Karthik Upparna
MSc

Prof. Shridhar Rao
MSc

Sharath-N-K

Sharath N. K. 
M.Sc

Mr.  Shivabalan
M S (Micro Electronics)
IIT Karagpur
M.Sc., Physics

Mr. Krishna Rao
M.Sc, Physics