Mathematics

Prof-Rajaram-(Maths)

Prof. Rajaram Rao T.
MSc, MPhil

Prof-Prashanth-(Maths)

Prof. Prashanth
M.Sc

Prof-Sudheer-(Maths)

Prof. Sudheer Rao M. K.
M.Sc

Mr. Manohar Raj Concessao
M.Sc., P.G.D.C.A

Mr. Subrahmanyam P.
M.Sc, B.Ed

Mrs. Srilata K.
M.Sc., B.Ed

Mr. Karnam Ramendra
M.Sc., B.Ed