Chemistry

PoornimaPoornima
MSc

Prof-Govind-(Chem)Prof. Govind P.
MSc

Manjula-P-SManjula P. S.
MSc BEd

Dr-Darshan-Raj-C-GDr. Darshan Raj C. G.
MSc PhD PGDFT
Imran-UImran U.
MSc
Lavanya-Shetty

Lavanya Shetty
MSc