Biology

Mr. PRAKASH H. K.
M.Sc
BIOLOGY (H.O.D)

Aisha-A-(Bio)Aisha A.
MSc BEd

RajanikanthRajanikanth
MSc BEd

Vaishali-(Bio)Vaishali S.
MSc

GayathriGayathri
MSc

Dr. K Dharma Gowda
M.Sc., PhD